گروه تلگرام روانشناسی دانشگاه یزد پورتال دانشگاه پیـام نور-زیرپورتال بیرجند- خراسان جنوبی mimplus.irآدرس : گروه تلگرام روانشناسی دانشگاه یزد خراسان جنوبی- بیرجند- بلوار شـهید آوینی-بلوار دانشگاه -دانشگاه پیـام نور مرکز بیرجند  شماره های تماس: 5-32202022-056    دورنگار:05632202507پست الکترونیک:birjand@skpnu.ac.ir    صندوق پستی: 232 . گروه تلگرام روانشناسی دانشگاه یزد . گروه تلگرام روانشناسی دانشگاه یزد ، گروه تلگرام روانشناسی دانشگاه یزد
[پورتال دانشگاه پیـام نور-زیرپورتال بیرجند- خراسان جنوبی گروه تلگرام روانشناسی دانشگاه یزد]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 26 Jul 2018 04:27:00 +0000